Bitcoin bir cypherpunk girişimi değil miydi? Ne ara FED’in arka bahçesi oldu?

Wired dergisinin 3. sayısı (1993 Mayıs)

Şaşkınım; şaşırdım çünkü…

Blockchain artist, entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store